12. júna 2018

Tadeusz Lewaszkiewicz – Избранные работы по истории славистики

Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego
(Wrocław 1980);

Historia języka polskiego (skrypt, t. 1-2, Leipzig 1982); Słowotwórstwo apelatywnych nazw miejsc w języku
górnołużyckim (Wrocław 1988); Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny
(Warszawa 1995); Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy (Poznań
2017); (wspólnie z W. Wydrą) „Ewangeliarz” kanoników regularnych w Krakowie z XV
wieku (Poznań 2017).
Artykuły z historii slawistyki i słowotwórstwa: Wypowiedzi S. B. Lindego o
leksykalnym i znaczeniowym wzbogacaniu polszczyzny, Poradnik Językowy z. 8, 1977, s. 345-
350; Problematyka łużycka w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego, Lětopis 25/1, 1987,
s. 1-12; Problematyka slawistyczna w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego (streszczenie
rozprawy doktorskiej obronionej w 1976 r.), Biuletyn Polonistyczny 1, 1979, s. 56-59;
Wypowiedzi S. B. Lindego o słowiańskiej semantyce, pisowni, fonetyce i gramatyce w
artykułach hasłowych Słownika języka polskiego (Przyczynek do językoznawczych
zainteresowań S. B. Lindego), Slavia Occidentalis 37, 1980, s. 43-50; Zur etymologischen
Praxis Aleksander Brückners, Zeitschrift für Slawistik 25/2, 1980, s. 244-248; Słowiańskie
materiały leksykalne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Źródła –
Statystyka – Zasady wprowadzania leksyki do artykułów hasłowych), Prace Filologiczne 30,
1981, s. 125-142; Polemika etymologiczna J. Lelewela z P. J. Szafarzykiem, Slavia
Occidentalis 38, 1981 s. 69-81; Cyprian Kamil Norwid jako lingwista i filolog, Studia
Polonistyczne UAM XI/XII, 1984, s. 165-204 (wspólnie z B. Walczakiem i H. Zgółkową);
Joachim Lelewel a początki polskiej bałtologii językoznawczej, [w:] Bałto-słowiańskie
związki językowe. Red. M. Kondratiuk, Wrocław 1990, s. 239-247; Dorobek stylistyki
łużyckiej, [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej. Red. S. Gajda, Opole 1991, s. 213-219; Die
Bedeutung A. Ch. Vostokovs in der Sprachwissenschaft, [w:] Proceedings of the Fourteenth
International Congress of Linguists Berlin/GDR, August 10 – August 15, 1987, Berlin 1991, s.
2661-2663; Wostokow a Linde, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka 6,
1992, s. 185-193; Słownik Miklošiča a Słownik Bernekera, [w:] Miklošičev zbornik (Obdobja
13). Red. J. Toporišič, T. Logar, F. Jakopin, Ljubjlana 1992, s. 21-27; Znaczenie Czasosłowca
Fiola i innych zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich w rozważaniach Wostokowa o
nosówkach słowiańskich, [w:] Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich
stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Red. J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow, Kraków
1993, s. 333-336; Słowianofilstwo a problem wspólnego języka słowiańskiego, [w:] L’idea
dell’unità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Red. S.
Bonazza, G. Brogi Bercoff, Roma 1993, s. 53-65; O potrzebie nowego spojrzenia na genezę
polskiego języka literackiego (z uwzględnieniem tła ogólnoeuropejskiego), [w:] Studia
historycznojęzykowe I. Red. M. Kucała, Z Krążyńska, Kraków 1994, s. 213-220; Łużyczanie
wobec idei wspólnego języka słowiańskiego, [w:] Łużyce w nowożytnych i najnowszych
dziejach Europy Środkowej. Red. T. Jaworski, M. Ostrowski, Zielona Góra 1995, s. 101-110;
Poprawki i uzupełnienia w rosyjskim wydaniu Słownika Vasmera, [w:] Symbolae slavisticae.

Red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1996, s. 201-207; O zasługach Mikołaja Rudnickiego
w wydaniu Gramatyki pomorskiej Friedricha Lorentza, [w:] IV Konferencja Kaszubsko-
Słowińska. Red. H. Rybicki, Słupsk 1996, s. 125-132; Historyczno-porównawcze
językoznawstwo indoeuropejskie a powstanie i rozwój historyczno-porównawczego
językoznawstwa słowiańskiego, [w:] La genesi della slavistica. XII Congresso Internazionale
degli Slavisti Cracovia – 31 Agosto 1998, Napoli 1998, s. 1-15; Słowianofilstwo a kodyfikacja
słowiańskich języków literackich w XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem języków
łużyckich), [w:] Veda a ideológia v dejinách slavistiki. Red. T. Ivantyšynová, Bratislava 1998,
s. 59-75; Die Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Sorabistik in Deutschland nach 1945
und die wichtigsten Forschungspläne für kommenden Jahre, Bulletin der Deutschen Slavistik
Nr. 4, 1998, s. 42-43; Profesor Marek Kornaszewski – nauczyciel i językoznawca, [w:] Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 9, Poznań 1999, s.
7-15; Max Vasmer a sorabistyka (w świetle memoriału uczonego z 1928 r.), Lětopis 48/1,
2001, s. 71-76; Polnisch-Lektorate in Leipzig im 18. Jahrhundert, [w:] Mit Wort und Tat.
Deutsch-Polnischer Kultur- und Wissenschaftsdialog in Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg.
von D. Scholze und E. Tomicka-Krumrey, Leipizg 2001, s. 81-87; Der polnische
Westgedanke und die Sprachwissenschaft, [w:] Deutsche Ostforschung und polnische
Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich.
Hrsg. von J. M. Piskorski in Verbindung mit J. Hackmann und R. Jaworski, Osnabrück-
Poznań 2002, s. 105-117; Uwagi o języku przekładu i słowianofilstwie językowym H. N.
Bońkowskiego, [w:] P. J. Szafarzyk, Słowiańskie starożytności, Poznań 2003, s. 769-775;
Dorobek poznańskiej slawistyki językoznawczej, [w:] Z małą ojczyzną w sercu. Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-
Mikołajczakowa, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 51-62; Prof. Henryk Ułaszyn (1874-1956),
Rozhlad 6, 2006, s. 239-240; Profesor Henryk Batowski (12. 5. 1970-25. 3. 1999), Rozhlad 5,
2007, s. 199-200; Podróż naukowa Andrzeja Kucharskiego po Słowiańszczyźnie odbyta w
latach 1825-1830, [w:] Lo sviluppo della slavistica negli imperi europei/Развитие
славяноведения в европейских империях (Verona 16-17 ottobre 2007), a cura/под
редакцией S. Aloe, Milano 2008, s. 39-48; Prof. dr. hab. Ewa Rzetelska-Feleszko 14. 5.
1932–22. 2. 2009, Rozhlad 6, 2009, s. 233-234; Prof. dr Zenon Sobierajski (1917-2007),
Slavica Slovaca 1, 2009, s. 79-80; Prof. dr hab. Kazimierz Polański (6.04.1929-7.02.2009),
Lětopis 1, 2010, s. 121-122; Zainteresowania bohemistyczne Henryka Ułaszyna oraz jego
związki z Czechami, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej. Dziedzictwo. Kontynuacje.
Inspiracje, Red. M. Balowski, Poznań 2011, s. 105-114; Dorobek sorabistyki językoznawczej
w latach 2000-2009, [w:] Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności. Język
Literatura  Kultura, Red. G. B. Szewczyk, Katowice 2012, s. 11-27; Korespondencja i inne
teksty rękopiśmienne/nieopublikowane polskich leksykografów i językoznawców jako ważne
źródło badań historyków językoznawstwa polskiego, [w:] Развитие славистики в зеркале
эпистолярного наследия и других личных документов/Vývoj slavistiky v zrcadle
epistulárního dědictví a jiných osobních dokument7, Red. S. Bonazza, I. Pospíšil, Brno,
2012, 103-116; Problemy Romana Jakobsona z uzyskaniem habilitacji i profesury w Brnie,
[w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Bogdanowi Walczakowi, Poznań 2013, t. 2, s. 231-242; Zarys dziejów kontaktów polskich
leksykografów, autorów gramatyk, filologów- językoznawców i językoznawców/lingwistów z
kulturą i nauką niemiecką, [w:] Polen und Deutsche in Europa/Polacy i Niemcy w Europie.
Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel/Tom podsumowujący
konferencję międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia. Red. M. Düring i K.

Trybuś, Frankfurt am Main 2014, s. 325-346; Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i
słowiańskimi mikrojęzykami literackimi, [w:] Przestrzenie językoznawcze. Prace dedykowane
Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 27. Red. M.
Graf, Poznań 2014, s. 73-84; Zarys dziejów sorabistyki i zainteresowań Łużycami w
Wielkopolsce, [w:] Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan, red. T. Jaworski, H.
Kurowska, A. Lipińska-Bodnar, Zielona Góra 2015 s. 88-104; Zainteresowania
białorutenistyczne Samuela Bogumiła Lindego, [w:] Slavica-Onomastica-Regionalia, red. E.
Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Olsztyn 2016, s. 97-106; Pisarze, publicyści i tłumacze
jako językoznawcy, kodyfikatorzy oraz reformatorzy języków słowiańskich, [w:] Literature and
Social Change: A Voyage Through the History of Slavic Studies, ed. by L’. Matejko,
Bratislava 2017, s. 83-108; Konstanty Małkowski jako filolog i językoznawca, [w:] Co musi
wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce, Poznań 2017, s. 189-197; Władysław
Kuraszkiewicz jako recenzent wydawniczy Historii języka polski Zenona Klemensiewicza, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze. Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty,
potrzeby, zachowania komunikatywne, Zielona Góra 2017, s. 205-218; O roli Czechów w
rozwoju sorabistyki, Zeszyty Łużyckie 51, 2017, s. 243-261; O potrzebie przygotowania
Słownika polskich sorabistów, autorów publikacji uwzględniających zagadnienia
sorabistyczne i miłośników Łużyc, Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze nr 15-16,
2017, s. 21-33; Zainteresowania sorabistyczne Joachima Lelewela, Pro Lusatia. Opolskie
Studia Łużycoznawcze nr 15-16, 2017, s. 101-118; Teoria i praktyka etymologiczna Samuela
Bogumiła Lindego na tle jego komparatystyki językoznawczej, Slavia Occidentalis 74/1, 2017,
s. 43-76.