15. decembra 2018

Renata Bura – wybór prac

– Krakowskie tradycje sorabistyki, „Almanach czeski” 1, Kraków 2006, s. 139 140.

– Języki łużyckie, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, WUJ, Kraków 2011, s. 93 108.

– Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2015, ss. 220.

– The language of students at the Sorbian Seminary in Prague and the Prague Serbowka, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 129 supplementum, Kraków 2012, s. 25 – 35.

– „Łužiski serbski słownik” K.B. Pfula jako słownik „odrodzeniowy”, „Slavia Occidentalis”, t. 69, Poznań 2012, s. 81 – 89.