12. júna 2018

Ярослав Полищук – Избранные работы по истории славистики

 • Narracje militarne w ukraińskiej powieści popularnej, “Porównania” (Poznań). 2014, vol.
  XV, s. 219-231. (PDF).
 • Dve Ukrajiny alebo viac Ukrajín: reflexive z roku 2011, in: Ukrajinské indentity. Prednašky
  o politike, jazykovej situácii, literature a umení, zostavil a na vydanie pripravil Ľ. Matejko,
  Bratislava: Porta Danubiana, Univerzita Komenského, 2015, s. 9-17.
 • Obraz Ukrajiny v geopolitickom časopriestore roku 2012, in: Ukrajinské indentity.
  Prednašky o politike, jazykovej situácii, literature a umení, zostavil a na vydanie pripravil
  Ľ. Matejko, Bratislava: Porta Danubiana, Univerzita Komenského, 2015, s. 18–31.
 • Словацький, Шевченко і європейський дендизм, „Київські полоністичні студії”,
  Т.XXVI. – Київ: ДІА, 2015, с. 165-173.
 • Farevell to Illusions of the Past, “Eastern Partnership Literary Review: authors, books &
  literary life in Eastern Partnership countries” (Bratislava), vo. 2 (2015), no 1, p. 25-30.
 • Реактивність літератури, Київ: Академвидав, 2016, 192 с.
 • Ukraińska humanistyka w odzyskaniu tożsamości, „Język – Szkoła – Religia” (Gdańsk),
  2016, vol. 10, nr 4, s. 8-13.
 • Art massacrae, або Про те, чи є поезія на війні, “Слово і Час” (Київ), 2016, № 7, c. 3-11.
 • Краків – Київ – Одеса. Творчий шлях Михайла Жука в контексті його епохи, in:
  Odessa w literaturach slowiańskich. Studia, red. Jarosław Lawski, Natalia Malutina (Seria
  naukowa „Colloquia Orientalia Bialostocensia”, t. XXI), Białystok, 2016, s. 117-134.
 • Kuszenie historią: zwrot narracyjny we współczesnej powieści galicyjskiej, „Slavia
  Occidentalis”, 73/2 (2016), Poznań, 2017, s. 109-121.
 • Год 1847, или О том, почему Людовит Штур не встретился с Пантелеймоном
  Кулишом, in: Literature and Social Change: A Voyage Through the History of Slavic
  Studies. Proceedings of the International Symposium. Literature and Slavic Studies held by
  the Commission for the History of Slavic Studies at Comenius University in Bratislava.
  Edited by Ľubor Matejko, Bratislava: Comenius University Press, 2017, p. 141-156.
 • Эпоха homo sovieticus и ее призраки: о творчестве Светланы Алексиевич, “Roczniki
  Humanistyczne”, tom 65, zeszyt 7, Lublin: Wyd. KUL, 2017, s. 67-77.
 • Mapa pamięci w ujęciu pokoleniowym: ukraiński wymiar, in: Świadectwa pamięci. W kręgu
  źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad,
  Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017, s. 347-365.
 • Поезія і доля Зузанни Ґінчанки, in: Zuzanna Ginczanka. Wiersze / Зузанна Ґінчанка.
  Вірші, пер. з пол. Я. Поліщука, Львів, 2017, c. 7-15.
 • Зобразити війну, “Pomiędzy. Polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe” (Wrocław),
  vol. 3/2017, s. 27-50.
 • Idea Europy a ukraińska tożsamość po Euromajdanie, „Bibliotekarz Podlaski” (Białystok),
  2017, nr 4, s. 215-227.
 • Досвід локальної ідентичності, “Studia Ucrainica Poznaniensia”, vol. 6/2018, s. 257-267.
 • Поколіннєва модель шістдесятництва: культ чи дискредитація, “Вісник Львівського
  університету. Серія філологічна”, вип. 67, ч. ІІ, Львів: ЛНУ, 2018, с. 68-78.
 • Метафора і метонімія Донбасу, „Критика”, 2018, ч. 1-2, с. 12-19.
 • Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі, Чернівці:
  Книги – ХХІ, 2018, 272 с.
 • Фронтирна ідентичність. Одеса ХХ століття. Київ: Дух і Літера, 2019. 208 с. ISBN 978-966-378-706-0.
  Ярослав Поліщук. Пошуки Східної Європи: тіні минулого, міражі майбутнього. Чернівці: Книги – ХХІ, 2020. 192 с. ISBN 978-966-378-706-0.
 • Перформанс в литературах постсоветского пространства. В: Перформатизация современной русской драмы. Славянский литературный контекст. Pod red. N. Maliutiny i A. Lis-Czapigi. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. S. 129-144.
  ISBN 978-83-7996-655-4.
 • Ukraińska wizja Słowiańszczyzny, „Bibliotekarz Podlaski“, 4/2020 (XLIX). S. 149–167.